دانلود پایان نامه : بررسی سطح بلوغ تجارت الکترونیک در شرکت­های کوچک و متوسط استان تهران

پایان نامه رشته : مدیریت فناوری اطلاعات

گرایش : گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته

عنوان :بررسی سطح بلوغ تجارت الکترونیک در شرکت­های کوچک و متوسط استان  تهران

بررسی سطح بلوغ تجارت الکترونیک در شرکت­های کوچک و متوسط استان تهران

 

استاد راهنما :دکتر علی رجب زاده

 

پایان نامه یا رساله برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت فناوری اطلاعات

گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته

 دی ماه 1390

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده[1] فارسی

تجارت الکترونیکی به عنوان یکی از مهمترین جنبه های نوآوری در انجام فرآیندهای کسب و کار، توسط سازمان ها و شرکت­های زیادی در سطح جهان به کار گرفته شده است. شرکت های کوچک و متوسط نیز به عنوان بخش عمده اقتصادی هر کشوری، نقش اساسی در بهبود و ارتقاء شاخص های اقتصادی دارند و به همین دلیل اتخاذ روشها و ابزارهای نوآورانه و نوین انجام فرآیندها و امور کسب و کار مانند تجارت الکترونیکی، نقش مهمی در موفقیت این گونه سازمانها خواهد داشت.مساله اصلی در این تحقیق،بررسی سطح بلوغ تجارت الکترونیک درشرکت های کوچک و متوسط می باشد.با توجه به اینکه مدت زمان زیادی نیست که اینترنت وارد کسب و کار صنایع کوچک ایرانی شده است و هر یک از این صنایع در مراحل مختلف توسعه تجارت الکترونیکی به سرمی برند، بنابراین هدف از این تحقیق اینست که بلوغ تجارت الکترونیک در هریک ازاین شرکت­ها بررسی شود و در نتیجه عواملی که باعث ارتقاء سطح تجارت الکترونیک می شوند پیشنهاد گردد.

واژگان کلیدی: بلوغ، تجارت الکترونیک، شرکت های کوچک و متوسط

[1] Abstract

 

 

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات پژوهش   

1-1– مقدمه14

1-2- تعریف مساله.14

1-3- ضرورت واهمیت .15

1-4- اهداف پژوهش.16

1-5- سوالات پژوهش 16

1-6- روش تحقیق. .17

1-7- مخاطبان پژوهش. 17

1-8- ساختار پژوهش.17

1-9- تعریف واژه و اصطلاحات.18

فصل دوم :مروری بر ادبیات پژوهش

2-1- مقدمه.20

2-2- تجارت الکترونیک20

2-2-1- تعریف تجارت الکترونیک 20

2-2-2-مدل های تجارت الکترونیک.22

2-2-3-نفوذ تجارت الکترونیک در ایران و جهان23

2-3-بلوغ الکترونیک.25     

2-3-1- تعریف بلوغ الکترونیک25

2-3-2-روش شناسی آمادگی الکترونیکی26

2- 4-مدل های پذیرش تجارت الکترونیک در مطالعات پیشین29

2-4-1-مدل های نظری 29

2-4-1-1- مدل کا پی ام جی29

2-4-1- 2-مدل شرکت مشاوره امیساری30

2-4-1- 3-مدل لوی و پاول.30

2-4-1- 4-مدل شورای بهره وری هنک کنگ31

2-4-1- 5-مدل مارتین و ماتلای.31

2-4-1-6- مدل کوپر و برگس.32

   2 -4-1-7-مدل کاندال32

2-4-1-8-مدل گروه گارتنر.33

2-4-1-9-مدل میسرا و دینگرا.34

2-4-1- 10-مدل دلویت و تاچ.35

2-4-1-11مدل دموکراسی الکترونیک.36

2-4-1-12مدل سازمان ملل.36

2-4-2-مدل های عملی..41

2-4-2-1-تجارب خارجی.41

2-4-2- 1-1-پیاده سازی تجارت الکترونیک در سنگاپور..41

2-4-2-1-2-پیاده سازی تجارت الکترونیک در استرالیا..42

چ

2-4-2-1-3-پیاده سازی تجارت ادلکترونیکی در اتحادیه اروپا و آمریکا..42

2-4-2-2   تجربه داخلی43

2-4-2-2-1- پیاده سازی تجارت الکترونیک در شرکت هواپیمایی هما43

2-5- شرکت های کوچک و متوسط.44

2 -5-1- تعریف شرکت های کوچک و متوسط.44

2 -5 -2-  مزایای شرکت های کوچک و متوسط در اقتصاد جهانی.49

2-5-3-  بهره گیری از تجارت الکترونیک در شرکت های کوچک و متوسط.50

2-5-4-  مزایا و معایب تجارت الکترونیکی در شرکت های کوچک و متوسط.51

2 -5-6 – تجارت الکترونیک و چالش های فرا روی شرکت های کوچک و متوسط.54

فصل سوم

3-1-مقدمه.58

3-2-روش تحقیق.59

3-3- مدل پژوهش.60

3-4- مراحل انجام تحقیق63

3-5- جامعه مورد مطالعه.63

3-6-رویکرد تحقیق64

3-7-روش جمع آوری داده64

3-7-1-طراحی پرسشنامه65

3-7-2- طراحی ابزار پرسشنامه. .67

3-7-3-پایایی(اعتبار) و روایی پرسش نامه.69

3-7-4-نمونه آماری..70

3-8-تحلیل داده.70

فصل چهارم 

4-1- مقدمه.73

4-2- بررسی ویژگیهای جمعیت‌ شناختی پرسشنامه‌ها.73

4-3- سنجش روایی و اعتبار (پایایی) ابزار تحقیق.76

4-4-آمار توصیفی گویه‌های پرسشنامه ریسکهای بازاریابی الکترونیک  76

4-5-آمار استنباطی مولفه‌ها و شاخصهای پرسشنامه بلوغ تجارت الکترونیک.78

4-6-آزمون تاپ‌سیس به منظور تعیین اولویت‌ مولفه‌های بلوغ الکترونیک.84

4-7- بررسی تاثیر ویژگی های جمعیت شناختی بر مولفه های بلوغ تجارت الکترونیک85

فصل پنجم  

5-1-مقدمه.92

5-2- بحث و نتیجه گیری.92

5-3-پاسخ به سوالات تحقیق93

5-3-1- پاسخ به سوال اول تحقیق.94

5-3-2- پاسخ به سوال دوم تحقیق.94

5-4- محدودیتهای تحقیق..96

5-5- پیشنهاد برای مطالعات آتی..96

منابع و مراجع98

پیوست الف 108

مقدمه

فناوری اطلاعات[1] شیوه انجام کارها را تغییر داده و با به میدان آوردن “تجارت الکترونیکی[2]” باعث بروز یک تحول اساسی در مبادله اطلاعات بازرگانی و محصولات و خدمات مورد نیاز گردیده است. تجارت الکترونیکی یکی از مهمترین مباحث امروزی است که مورد توجه محققان و پژوهشگران قرار گرفته است. تجارت الکترونیک فرصت‌های منحصر به فردی را برای کشورهای در حال توسعه به وجود می‌آورد تا بتوانند در اقتصاد جهانی به رقابت بپردازند. رشد روزافزون فناوری بخصوص فناوری اطلاعات در جهان، موانع و مشکلات زمانی و مکانی مربوط به امور تجاری را کاهش داده است و دسترسی عمومی مردم به اینترنت باعث شده امکان تجارت و کسب و کار از طریق اینترنت و یا به عبارتی تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی از جایگاه ویژه‌ای در کشورهای توسعه یافته برخوردار شود. در سالهای اخیر کشورهای توسعه یافته با کنارگذاشتن تدریجی تجارت سنتی مبتنی بر کاغذ و مبادله فیزیکی اسناد، به شیوه تجارت الکترونیکی روی آورده‌اند. با توجه به این مسئله که شرکت­های کوچک و متوسط نقش به سزایی را در اقتصاد کشورها بازی می‌کنند در سال‌های اخیر محققان به پذیرش تجارت الکترونیک توسط این صنایع پرداخته‌اند. ادغام تجارت الکترونیک در فعالیت‌های کسب و کار شرکت های کوچک و متوسط موجب تغییر در روش انجام کسب و کار و پذیرش فن آوری‌های نوین می‌شود و بدین وسیله شرکت­های کوچک و متوسط، می‌توانند رشد کرده و این امر می‌تواند کمکی باشد تا شکاف موجود بین کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته کاهش یابد. از طرفی پذیرش تجارت الکترونیک ممکن است شرکت‌های کوچک و متوسط را برای رقابت در بازارهای جهانی که امروز با آن مواجه‌اند، در یک جایگاه رقابتی بهتری قرار دهد.

[1] Informtion Technology (IT)

[2] Electronic commerce

تعریف مساله

بکار گیری تجارت الکترونیکی اکنون یک گزینه اختیاری نیست، بلکه نوعی اجبار است و شرکتها ناگزیر از به کارگیری آن هستند. بکارگیری تجارت الکترونیک تحت تاثیر عواملی قرار دارد که تاثیرات مثبت و یا منفی در تجارت الکترونیک دارند. سازمانهایی که از این ابزار نوین استفاده نکنند، از نظر راهبردی آسیب پذیر می گردند.یکی از انواع سازمانها، شرکتها یا صنایع کوچک[1] می باشند که نقش عمده ای در اقتصاد کشورها دارند.در بکارگیری تجارت الکترونیک معمولا شرکت های بزرگ با موانع مالی و زیر ساختی کمتری روبرو هستند، در حالیکه شرکت های متوسط و کوچک عموما با محدودیت منابع و به ویژه منابع مالی در جهت بکارگیری این ابزار برخوردارند (گراندون[2] ، 2007ص216).

تجارت الکترونیکی نه تنها برای کسب و کارهای بزرگ ، همچنین در این دوره اقتصادی از زمان میتواند در رشد اقتصادی، ساختار اجتماعی، اشتغال، و همچنین توسعه منطقه ای و محلی شرکتهای کوچک نیز تاثیر مثبتی داشته باشد و آن ها را تبدیل به بخش مهمی از اقتصاد نماید. باحرکت به سمت جهانی شدن و تغییرات سریع تکنولوژیکی، اینترنت و تجارت الکترونیکی  میتواند فرصت های جدیدی را برای شرکتهای کوچک و متوسط ایجاد نماید (اسکوپلا[3] ، 2006 ). بکارگیری بازاریابی الکترونیک  توسط شرکتها،چه کوچک و چه بزرگ موجب خلق مزایای متعددی شده واین مزایا سبب تقویت انگیزه شرکتهای کوچک به این پدیده شده است.هر سازمانی که توجه لازم را به تجارت الکترونیک نداشته باشد در کوتاه مدت با کاهش سودآوری و در بلند مدت با احتمال حذف حیات خود روبرو می­شود.به همین دلیل برنامه ریزی در راستای شناسایی سطح بلوغ  تجارت الکترونیک ،یکی از اقدامات استراتژیک سازمانها می باشد(عزیزی،1384).

به دلیل اهمیت مساله به بررسی سطح بلوغ تجارت الکترونیک پرداخته شده است.

[1] Small and medium enterprise(SME)

[2] Grandon

[3] Scupola

تعداد صفحه: 112

قیمت : 14700تومان

 

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***