پایان نامه با موضوع:شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای ایران

پایان نامه رشته :حقوق

گرایش :حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان : شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای ایران

دانشگاه آزاداسلامی

واحد علوم و تحقیقات مازندران

گروه علوم انسانی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسی (M.A)

 

عنوان :

شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای ایران

استاد راهنما:

دکتر حسن حاجی تبار

 

استاد مشاور:

دکتر سید اسماعیل هادی تبار

تابستان 1392


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

عنوان                                                                                         صفحه
چکیده .1
 فصل اول/ کلیات پژوهش
مقدمه
الف) بیان مسأله 3
ب) اهمیت و ضرورت تحقیق. 4
ج) سؤالات تحقیق 4
د) فرضیه های تحقیق 5
ه) اهداف تحقیق 5
و) روش تحقیق 6
ز) سازماندهی مطالب  7
فصل دوم : شروع به جرم
مبحث اول : مفهوم شناسی و سابقه تاریخی شروع به جرم 10
گفتار اول : مفهوم شناسی شروع به جرم 10
بند اول : مفهوم لغوی 10
بند دوم : مفهوم اصطلاحی 10
گفتار دوم : سابقه تاریخی شروع به جرم در حقوق ایران 10
بند اول : قبل از انقلاب اسلامی .12
بند دوم : بعد از انقلاب اسلامی .12
مبحث دوم : مراحل ارتکاب جرم .13
گفتار اول : مراحل عدم دخالت حقوق جزا 14
بند اول : مرحله اندیشه مجرمانه .14
بند دوم : مرحله عملیات مقدماتی جرم 15
گفتار سوم : مراحل دخالت حقوق جزا 16
بند اول : مرحله شروع به جرم ( عملیات اجرایی جرم ) 16
الف- رکن قانونی شروع به جرم 16
ب- رکن مادی شروع به جرم .18
ج- رکن معنوی شروع به جرم 24
بند دوم : مرحله جرم تام .24
فصل سوم : شروع به جرم کلاهبرداری
مبحث اول : مفهوم جرم کلاهبرداری و ارکان آن 28
گفتار اول : مفهوم شناسی جرم کلاهبرداری .28
بند اول : تعریف لغوی 28
بند دوم : تعریف اصطلاحی 29
بند سوم : تعریف قانونی 30
گفتار دوم : عناصر متشکله جرم کلاهبرداری .31
بند اول : رکن قانونی 31
بند دوم : رکن مادی 35
بند سوم : رکن معنوی 36
مبحث دوم : شروع به جرم کلاهبرداری
گفتار اول : تعریف شروع به جرم کلاهبرداری و ارکان آن 39
بند اول : تعریف شروع به جرم کلاهبرداری .39
بند دوم : عناصر متشکله شروع به جرم کلاهبرداری .41
الف- عنصر قانونی .41
ب- عنصر مادی.42
ج- عنصر معنوی 51
گفتار دوم : شروع به جرایم در حکم کلاهبرداری و مجازات آن .56
بند اول : مصادیق جرایم در حکم کلاهبرداری و شروع به جرم آن .56
الف- مصادیق جرایم در حکم کلاهبرداری 58
بند دوم : شروع به جرایم در حکم کلاهبرداری .61
بند سوم : مجازات شروع به جرم کلاهبرداری و رویه قضایی.63
الف – مجازات شروع به جرم کلاهبرداری 64
ب- نمونه آرای قضایی در مورد شروع به جرم کلاهبرداری .65
1-تحصیل سند .65
2-تحصیل سند از طریق توسل به وسایل متقلبانه 67
3-تعیین مجازات برای عملیات اجرایی .71
4-نقد مادی .73
فصل چهارم : شروع به جرم سرقت
مبحث اول : تعریف جرم سرقت و ارکان آن 78
گفتار اول : مفهوم شناسی سرقت 78
بند اول : مفهوم لغوی 78
بند دوم : مفهوم اصطلاحی و قانونی 78
گفتار دوم : ارکان جرم سرقت .78
بند اول : رکن قانونی جرم سرقت .79
بند دوم : رکن مادی جرم سرقت 80
بند سوم : رکن روانی جرم سرقت 81
مبحث دوم : شروع به جرم سرقت در ایران
گفتار اول : تعریف شروع به جرم سرقت و عناصر متشکله آن 83
بند اول : تعریف شروع به جرم سرقت 83
بند دوم : عناصر تشکیل دهنده شروع به جرم سرقت 84
الف- عنصر قانونی 84
ب- عنصر مادی 86
ج- عنصر روانی 91
گفتار دوم : مجازات شروع به جرم سرقت و نمونه هایی از رویه قضایی .93
بند اول : مجازات شروع به جرم سرقت .94
الف- شروع به جرم سرقت مستوجب حد .95
ب- شروع به جرم سرقت های تعزیری مشدده .95
ج- شروع به جرم سرقت های تعزیری ساده .96
بند دوم : نمونه آرای قضایی 98
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهاد
نتیجه گیری 110
پیشنهاد .116
فهرست منابع .117
 
چکیده
تحقیق حاضر تحت عنوان ” شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای ایران ” جهت ارائه پایان نامه می باشد . هدف تحقیق تحلیل و بررسی موضوع شروع به جرم سرقت وکلاهبرداری ، تبیین مقررات عمومی و اختصاصی حاکم بر شروع به ویژه سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای موضوعه ایران ( قانون مجازات اسلامی 1392 )، بررسی و شناسایی خلاء ها و ابهامات آن است .
این تحقیق با روش کتابخانه ای و تحلیل و توصیف موضع قانونگذاری موضوعه ایران به این نتیجه رسیده است که بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی یعنی سال 122 بندهای آن شروع به جرائم سرقت مستوجب حد و بعضی از سرقت های تعزیری موضوع مواد عیر از 651 الی 654 قانون مجازات اسلامی 1375 ، نیز جرم بوده و قابل مجازات است و همین طور شروع به جرم کلاهبرداری طبق قوانین موضوعه ایران جرم است .
کلید واژه : جرو ، شروع به جرم ، سرقت ، کلاهبرداری ، تهیه مقدمات جرم ، مجازات
 
فصل اول
 
کلیات مسئله پژوهش
 
مقدمه
الف – بیان مسأله
بی تردید بررسی شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در بررسی در جرم شناسی جهت رفع چالش های قضایی و تطبیق صحیح مصادیق آن با قانون مجازات اسلامی و در خصوص جرم سرقت حتی با شرع اسلام امری لازم و مهم تلقی خواهد شد ، چرا که شروع به جرم مجازات در مفهوم کلی خود یکی از موضوعات مهم حقوق جزای عمومی محسوب می گردد و مانند هر پدیده حقوقی دیگر امری اعتباری بوده که حتی بر اساس رویه قضایی و دکترین حقوقی غالب کشورها از جمله ایران مرحله ای از رفتار محرمانه تلقی می گردد که به دلیل دخالت عامل خارجی ، جرم تحقق پیدا نمی کند . بهر ترتیب ، شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری آن میزان از عملیات اجرایی جرایم مذکورهایی از حالت خطرناک مرتکب آن است غالباً موجب مفسده اجتماعی می گردد و با توجه به اینکه یکی از علل تعریز یا مجازات ، ارتکاب اعمال مفسده آور است حکومت اسلامی می تواند آن را جرم تلقی نموده و برای مجازات اعلام نماید .
برای اینکه رفتار مجرمانه به مرحله تام و کامل برسد باید مراحل و مسیرهای مختلفی را پشت سر بگذراند که این امر در اصطلاح حقوق جزا به مراحل تکوین پدیده مجرمانه معروف است . این مراحل و مسیرها عبارتند از :
1-مرحله اندیشه مجرمانه ( قصد مجرمانه )                2- مرحله تهیه مقدمات جرم ( عملیات مقدماتی جرم )
3- مرحله شروع به جرم ( عملیات اجرایی جرم )           4- مرحله جرم تام ( کامل )
شروع به جرم که موضوع تحقیق در این پایان نامه است در حقیقت فیمابین مرحله تهیه مقدمات جرم و جرم تام است . لحظه پایان شروع به جرم مشخص است که آن یک لحظه قبل از جرم تام است ولی تعیین لحظه شروع به جرم در خیلی موارد کار بسیار مشکلی است . تعیین لحظه دقیق شروع به جرم در حقوق جزا ( از حیث جرم داشتن و اعمال مجازات و چگونگی میزان آن ) دارای نقش بسزایی است . به عبارت دیگر ، در بعضی موارد تشخیص میان اینکه آن میزان از عملیات و اقدامات انجام گرفته برای جرم جزء مرحله تهیه مقدماتی جرم است یا شروع به جرم ( عملیات اجرایی جرم ) امر آسان و ساده نیست .
از این رو نگارنده در این تحقیق سعی دارد تا علاوه بر بررسی و شناسایی ماهیت ، شرایط و ارکان و آثار شروع به جرم و مجازات آن بر اساس قانون مجازات اسلامی 1391 و نیز به ویژه شرایط و ماهیت و مجازات راجع به شروع جرم و جرایم کلاهبرداری و سرقت و مباحث مربوط به آن را معرفی نماید .
ب- اهمیت و ضرورت تحقیق :
مهم ترین فایده حقوقی ای که به تفکیک میان دو مرحله شروع به جرم و تهیه مقدمات جرم مرتبط است این است که علی الاصول مرحله تهیه مقدمات ، جرم نیست مگر اینکه آن عمل انجام گرفته فی نفسه جرم باشد مثل تهیه اسلحه غیر مجاز برای ثتل و تنظیم یک سند جعلی برای کلاهبرداری ولی مرحله شروع به جرم معمولاً مستوجب مجازات است . به همین منظور بیان دکترین حقوقی و حتی رویه قضایی در جهت تمیز دقیق میان این دو مرحله نظریات مختلفی به ترتیب : 1-نظریه عینی   2-نظریه ذهنی   3- نظریه مختلط در این تحقیق سعی در بررسی موضوع قانون گذاری ایران در قوانین مجازات اسلامی (1370 و 1392 ) پیرامون شروع به جرم و تهیه مقدمات جرم و نظریه منبع در این باره از قانون گذار و مهمتر از همه جرم داشتن و مستوجب مجازات بودن شروع به جرم است . چرا که قوانین و مقررات کیفری حقوق موضوعه ( ماده 41 و تبصره های آن ) در باب شروع به جرم و تهیه مقدمات جرم ابهامات و اشکالات حقوقی گسترده ای وجود دارد . همین ابهام ها و اشکالات در قلمرو شروع به جرم جرایم مانند سرقت و کلاهبرداری هم مطرح است . که با ابهامات و اشکالات در تبصره ماده 654 ق.م.ا سال 1375 و تبصره 2 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری ، ارتشاء و اختلال مصوب سال 1367 روبروست که در مواد 122 و 123 و 124 قانون مجازات اسلامی سال 92 در موضوع شروع به جرم تصریح شده است . لحاظ اینکه در مطالعات کتابخانه ای ایران هیچ تحقیقی در این زمینه بویژه در قالب پایان نامه صورت نگرفته است و مضافاتی به اینکه به لحاظ تصویب و لازم الاجرا شدن قانون جدید مجازات اسلامی و ایجاد تغییرات لازم در مقررات شروع به جرم ، تحقیق حاضر جدید و تازه است و مسبوق به سایقه نمی باشد .
 
ج- سؤالات تحقیق
1-قانون گذار در قانون مجازات اسلامی ایران در باب شروع به جرم از کدام نظریه تبعیت کرده است ؟
2-در نظام حقوقی ایران ( قوانین مجازات اسلامی سال 70 و 91 ) تکلیف شروع به  جرم از حیث جرم و قابل مجازات بودن آن چگونه است ؟
3-آیا شروع به جرم سرقت در حقوق جزای ایران جرم و قابل مجازات است ؟
4- آیا شروع به جرم کلاهبرداری در حقوق و جزای ایران جرم و قابل مجازات است ؟
5- بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی تکلیف شروع به جرم سرقت موضوع مواد غیر از 651 الی 654 چه می شود ؟
6- آیا شروع به جرم و سرقت حدی بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی جرم است ؟
د- فرضیه های تحقیق
1-به نظر می رسد قانون گذار ق.م.ا در تمیز میان تهیه مقدمات جرم و شروع به جرم و تعیین مفهوم دقیق آن از نظریه مختلف ( ترکیبی ) تبعیت نموده است .
2- به نظر می رسد در حقوق جزای ایران در قانون مجازات اسلامی سال 70 اصل بر جرم نبودن شروع به جرم است . در موارد تحقیقات و در قانون مجازات اسلامی جدید اصل جرم بودن شروع به جرم است .
3- در حقوق جزای ایران شروع به جرم سرقت فقط در موارد خاصی جرم و قابل مجازات است .
4- به نظر می رسد در حقوق جزای ایران شروع به جرم کلاهبرداری جرم و قابل مجازات است .
5- به نظر می رسد به موجب قانون جدید شروع به جرم سرقت های تعزیری موضوع غیر از مواد 651 الی 654 نیز جرم است .
5- به نظر می رسد بر اسا قانون جدید مجازات اسلامی شروع جرم سرقت حدی جرم است .
ه اهداف تحقیق
اهداف کلی تحقیق عبارت است از :
– تبیین و بررسی موضوع شروع به جرم کلاهبرداری و سرقت در مقررات کیفری ایران و بررسی و تبیین مقررات عمومی حاکم بر شروع به جرم در حقوق جزای ایران ( قانون 1392 ) .
– بررسی ابهامات و اشکالات حقوقی و قضایی راجع به تحولات شروع به جرم کلاهبرداری و سرقت در ایران و ارائه راهکارها و راه حل های منطقی جهت رفع آن اشکالات و ابهامات به منظور اجرای رویه قضایی واحد در میان محاکم و اجرای بهتر عدالت جهت ارتقاء جایگاه نظام عدالت کیفری ایران .

تعداد صفحه : 135
قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***