پایان نامه بررسی حقوقی جرم اعتیاد با توجه به قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر

دانلود پایان نامه رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات شاهرود

پایان ­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M.A. »

گرایش: حقوق جزا و جرم شناسی
عنوان :

بررسی حقوقی جرم اعتیاد با توجه به قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1389

تابستان 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)


فهرست مطالب
 عنوان                                                                      صفحه
 مقدمه    1
الف ـ بیان مسئله.    2
ب ـ سئوال­های تحقیق.    3
ج ـ فرضیه­های تحقیق    4
د ـ اهداف و کاربردهای تحقیق    4
ه ـ روش تحقیق    4
ز ـ سازماندهی تحقیق.    4
بخش اول : جرم اعتیاد به مواد مخدر و روان­گردان و ارکان آن
فصل اول : مفاهیم، تاریخچه، ویژگی­های مشترک مواد مخدر و روان­گردان    7
مبحث اول : مفهوم اعتیاد به مواد مخدر.    7
گفتار اول : تعریف لغوی و حقوقی مواد مخدر و روان­گردان    7
بند اول : تعریف لغوی.    7
بند دوم : تعریف حقوقی    9
بند سوم : تعریف مواد مخدر و روان­گردان از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی.    10
گفتار دوم : مفهوم جرایم مواد مخدر و روان­گردان.    10
بند اول : اعتیاد به مواد مخدر و روان­گردان    11
بند دوم : مفهوم و تعریف معتاد.    11
بند سوم : تعریف جرایم مواد مخدر در ایران و اسناد بین­المللی    12
مبحث دوم : تاریخچه مواد مخدر و روان­گردان و سیر تحولات تقنینی مبارزه با مواد مخدر و
روان­گردان.    15
گفتار اول : تاریخچه مواد مخدر و روان­گردان.    15
بند اول :  تاریخچه مواد مخدر و روان­گردان در جهان    15
بند دوم : تاریخچه مواد مخدر و روان­گردان در ایران.    20
گفتار دوم : سیر تحولات تقنینی مبارزه با مواد مخدر و روان­گردان    21
بند اول : سیر تحولات تقنینی مبارزه با مواد مخدر و روان­گردان در جهان    21
بند دوم : سیر تحولات تقنینی مبارزه با مواد مخدر و روان­گردان در ایران    23
الف ـ سیر قانون گذاری نسبت به مواد مخدر و روان­گردان قبل از پیروزی انقلاب اسلامی         23
ب ـ سیر قانون گذاری نسبت به مواد مخدر و روان­گردان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی           26
گفتار سوم : ویژگی­های مشترک بین مواد مخدر و روان­گردان    31
فصل دوم : ارکان جرایم مواد مخدر و اعتیاد و استعمال مواد مخدر و روان­گردان.    32
مبحث اول : ارکان جرایم مواد مخدر    32
گفتار اول : رکن قانونی    33
گفتار دوم : رکن مادی    35
بند اول : فعل.    35
بند دوم : ترک فعل    35
بند سوم : داشتن و نگهداشتن.    36
بند چهارم : حالت و وضعیت    36
بند پنجم : فعل ناشی از ترک فعل.    36
گفتار سوم : رکن معنوی.    37
بند اول : علم.    37
بند دوم : سوءنیت عام.    38
بند سوم : سوء نیت خاص    38
بند چهارم : انگیزه.    38
گفتار چهارم : میزان تغییر نگرش مقنن در مجازات کشت مواد مخدر از سال 1347 تا سال
1389.    39
بند اول : عناصر تشکیل دهنده جرایم اصلی مواد مخدر و روان­گردان.    40
الف ـ جرایم اصلی.    40
1ـ کشت مواد مخدر.    40
1ـ1ـ کشت خشخاش.    40
ـ عنصر مادی    40
ـ عنصر معنوی    41
ـ عنصرقانونی.    41
1ـ2ـ کشت شاهدانه    42
ـ عنصرمادی.    42
ـ عنصرمعنوی.    42
ـ عنصر قانونی    42
1ـ3ـ کشت کوکا.    42
– عنصر مادی    43
– عنصر معنوی.    43
– عنصر قانونی    43
بند دوم : جرایم مرتبط با محصولات مواد مخدر و روان­گردان    43
الف ـ  واردات مواد مخدر و روان­گردان    43
1ـ عنصر مادی    43
2ـ عنصر معنوی    44
3ـ عنصر قانونی    44
ب ـ جرایم ارسال کردن،صادر کردن و ترانزیت مواد مخدر و روان­گردان    46
1ـ عنصر مادی جرایم ارسال،صادر و ترانزیت    46
2ـ عنصر معنوی جرایم ارسال،صادر و ترانزیت    47
3ـ عنصر قانونی جرایم ارسال، صادر و ترانزیت.    48
ج ـ جرایم تولید و ساخت مواد مخدر و روان­گردان    48
1ـ عنصر مادی جرایم ساخت و تولید    48
2ـ عنصر معنوی جرایم ساخت و تولید    48
3ـ عنصر قانونی جرایم ساخت و تولید.    48
دـ جرایم حمل و نگهداری و اختفاء مواد مخدر و روان­گردان    49
1ـ عنصر مادی حمل.    49
ـ عنصر مادی نگهداری    49
ـ عنصر مادی اختفاء    49
2ـ عنصر معنوی جرایم حمل و نگهداری و اختفاء    50
3ـ عنصر قانونی جرایم حمل و نگهداری و اختفاء.    50
ه ـ جرایم خرید،فروش،عرضه و توزیع مواد مخدر و روان­گردان.    51
1ـ عنصر مادی جرایم خرید، فروش، عرضه و توزیع مواد مخدر و روان­گردان.    52
ـ عنصر مادی جرم خرید.    52
ـ عنصر مادی جرم فروش.    52
ـ عنصر مادی جرم عرضه.    53
ـ عنصر مادی جرم توزیع    53
2ـ عنصرمعنوی جرایم خرید،فروش،عرضه و توزیع مواد مخدر و روان گردان.    53
3ـ عنصر قانونی جرایم خرید، فروش، عرضه و توزیع مواد مخدر و روان گردان    53
ب ـ جرایم وابسته    54
مبحث دوم : ارکان جرم اعتیاد و استعمال مواد مخدر و روان­گردان    54
گفتار اول : ارکان جرم اعتیاد به مواد مخدر و روان­گردان.    54
بند اول : عنصر مادی جرم اعتیاد    54
بند دوم : عنصر معنوی جرم اعتیاد.    55
الف ـ علم به موضوع.    55
ب ـ سوء نیت عام.    55
بند سوم : عنصر قانونی جرم اعتیاد    56
گفتار دوم : ارکان جرم استعمال مواد مخدر و روان­گردان    56
بند اول : عنصر مادی جرم استعمال مواد مخدر و روان­گردان    57
بند دوم : عنصر معنوی  جرم استعمال مواد مخدر و روان­گردان    59
الف ـ  علم به موضوع    59
ب ـ سوء نیت عام.    59
ج ـ انگیزه    59
بند سوم : عنصر قانونی جرم استعمال مواد مخدر و روان گردان.    59
گفتار سوم : ارکان جرم تزریق مواد مخدر به دیگری.    60
بند اول : عنصر مادی جرم تزریق مواد مخدر به دیگری.    60
بند دوم : عنصر معنوی جرم تزریق مواد مخدر به دیگری.    62
الف ـ علم به موضوع.    62
ب ـ سوء نیت عام.    62
بند سوم : عنصر قانونی جرم تزریق مواد مخدر به دیگری.    62
فصل سوم : مجازات جرایم مواد مخدر و روان­گردان در قوانین کیفری ایران.    63
مبحث اول : مجازات اعتیاد و استعمال مواد مخدر یا روان­گردان و تزریق مواد به دیگری         63
گفتار اول : مجازات اعتیاد.    63
گفتار دوم : مجازات استعمال    64
گفتار سوم : مجازات تزریق مواد مخدر به دیگری.    65
مبحث دوم : شیوه­های مداخله در جرایم مواد مخدر و روان­گردان.    66
گفتار اول : مشارکت    66
گفتار دوم : معاونت.    66
گفتار سوم : شروع به جرم.    68
مبحث سوم : غیر قابل گذشت بودن جرایم مواد مخدر و روان گردان.    69
مبحث چهارم  : عوامل موثر در میزان مجازات.    70
گفتار اول : تعدد.    70
بند اول : تعدد معنوی.    71
بند دوم : تعدد مادی    72
گفتار دوم : تکرار جرم.    73
بند اول : تفاوت تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی و قانون مبارزه با مواد مخدر و
روان­گردان.    77
بند دوم : شرایط تشدید مجازات در تکرار جرایم مواد مخدر و روان­گردان    78
الف ـ شرط مربوط به مقدار مواد مخدر    78
ب ـ شرط مربوط به نوع مواد مخدر.    78
ج ـ شرط مربوط به وجود سابقه.    78
بند سوم : قاعدۀ تکرار در اعتیاد به مواد مخدر و روان­گردان    79
گفتار سوم : تبدیل و تخفیف مجازات در جرایم مواد مخدر و روان­گردان    79
گفتار چهارم : رویه قضایی ایران در خصوص تعلیق جرایم مواد مخدر و روان­گردان    90
بخش دوم : سیاست جنایی ایران در مقابله با جرم اعتیاد
فصل اول : مفهوم سیاست جنایی و انواع آن    83
مبحث اول : مفهوم سیاست جنایی    83
گفتار اول : تعریف سیاست جنایی    83
گفتار دوم : انواع سیاست جنایی.    84
بند اول : سیاست جنایی قانونی(تقنینی)    84
بند دوم : سیاست جنایی قضایی    84
بند سوم : سیاست جنایی مشارکتی    85
بند چهارم : سیاست جنایی اجرایی    85
گفتار سوم : حوزه­های فعالیت سیاست جنایی    85
مبحث دوم : سیاست جنایی تقنینی ایران در باب جرایم مواد مخدر و روان­گردان.    86
گفتار اول : اعتیاد از دیدگاه جرم شناسی و حقوق جزا.    87
بند اول : اعتیاد از دیدگاه جرم شناسی    87
بند دوم : اعتیاد از دیدگاه حقوق جزا    88
الف ـ جرم زایی    89
ب ـ قانونمند سازی    89
ج ـ جرم انگاری.    89
گفتار دوم : سیر قانون­گذاری ایران در زمینه جرم انگاری اعتیاد و اثر کنوانسیونها بر آن          90
بند اول : قبل از انقلاب.    90
بند دوم : بعداز انقلاب    91
بند سوم : اعتیاد در کنوانسیون­های بین­المللی.    94
گفتار سوم : تاثیرات سوء جرم انگاری اعتیاد.    95
بند اول : کارایی نداشتن مجازات.    95
الف ـ اثرات عمومی مجازات.    96
1ـ اثر سزا دهی مجازات.    96
2ـ ترس یا بازدارندگی مجازات.    96
3ـ تاثیر اصلاحی یا درمانی مجازات.    96
4ـ قبح مجازات    97
5ـ سلب شایستگی و اعاده آن    97
6ـ بازگشت به جامعه.    97
ب ـ اثرات خاص مجازات.    98
1ـ متناسب بودن مجازات با جرم.    98
2ـ متناسب بودن کیفر برای بزهکار.    99
3ـ نافع بودن کیفر و آثار آن.    99
4ـ هزینه­های انسانی و مادی مجازات    99
5ـ پذیرش مجازات    100
بند دوم : معایب مجازات.    100
الف ـ معایب کیفر معتادین.    100
ب ـ معایب مجازات زندان.    103
فصل دوم : وضعیت حقوقی جرم اعتیاد    105
مبحث اول : مفهوم حقوق    105
گفتار اول : تعریف حقوق    105
گفتار دوم : تعریف سیاست حقوقی    106
گفتار سوم : تعریف حق    106
بند اول : حقوق مربوط به شخصیت    107
بند دوم : حقوق شهروندی    107
گفتار چهارم : تعریف حقوق بشر.    109
گفتار پنجم : حقوق معتادین    109
بند اول : رهایی از شکنجه.    110
بند دوم : حق آموزش.    110
بند سوم : حق کار.    111
بند چهارم : حق ازدواج.    112
بند پنجم : حق درمان    113
بند ششم : حق دادرسی عادلانه.    114
مبحث دوم : عدم تطابق قوانین ایران با موازین حقوق بشر در حیطه جرم اعتیاد به مواد مخدر
و روان­گردان.    115
گفتار اول : جرم انگاری.    115
بند اول : اصل قانونی بودن    115
بند دوم : اصل ضرورت.    116
بند سوم : مفید بودن جرم انگاری.    116
بند چهارم : تاثیر و قابل اجرا بودن جرم انگاری.    117
گفتار دوم : وضعیت حقوقی اعتیاد به مواد مخدر یا روان گردان در کنوانسیون 1988    117
فصل سوم : رویکرد قانون اصلاحی سال 1389 به جرم اعتیاد    118
مبحث اول : معتاد مجرم است یا بیمار؟.    118
گفتار اول : پافشاری بر درمان و بازپروری    120
گفتار دوم : حبس و اقدامات جایگزین    123
گفتار سوم : حامی قربانیان مواد روان­گردان    126
مبحث دوم : بررسی و نقد قانون اصلاحی قانون مبارزه با موادمخدر و روان­گردان سال1389    128
گفتار اول : امتیازات قانون    129
بند اول : اهمیت به روان­گردان­ها.    130
بند دوم : جرم زدایی.    132
بند سوم : حمایت پزشکی.    133
بند چهارم : اقداماتی جهت جایگزین نمودن کیفر.    134
بند پنجم : توجه به جرم انگاری برخلاف جرم زدایی    136
بند ششم : پشتیبانی مالی    133
بند هفتم : همگام شدن با سازمان ملل متحد    137
بند هشتم : جرم دایرکردن و اداره اماکن تولید ادوات استعمال روان­گران    138
بند نهم : جرم بودن ورود مواد به بدن شخص دیگر به هر طریق    139
بند دهم : حذف مجازات انفصال دائم از خدمات دولتی    140
گفتار دوم : معایب قانون.    140
بند اول : عدم حمایت مالی.    140
بند دوم : عدم وجود مراکز بازپروری دولتی در سطح گسترده.    140
بند سوم : اشکال در متن مواد قانونی.    141
بند چهارم : استفاده از مجازات حبس.    142
بند پنجم : اختیار دادن به مقام قضایی.    143
بند ششم : کیفر برای استعمال.    143
بند هفتم : عدم تاثیر درمان اجباری.    144
بند هشتم : عدم نظارت و و پیش بینی ضمانت اجرا برای مسولین کمپ­ها در صورت
ارتکاب جرم    145
نتیجه گیری و پیشنهادها    146
منابع و مآخذ.    149
چکیده
     با بررسی تحولات قانون­گذاری ایران در باب جرایم مواد مخدر و اعتیاد متوجه می­شویم که سیاست تقنینی کشور ما در برخورد با اعتیاد از سیاست دوگانه­ای پیروی کرده است. در زمانی اعتیاد را جرم دانسته و با اعمال مجازات­های شدید از قبیل تبعید و شلاق و. سیاست سرکوب­گرانه داشته است. اما در زمانی از سیاست سرکوب­گرانه خود عقب نشینی نموده و اعتیاد را بیماری می­داند و در واقع به حمایت معتادین می­پردازد. کشور ما در زمینه مواد مخدر و جرایم مربوط به آن سالهاست که اقدام به قانون­گذاری کرده، که اولین قانون به سال 1289ه.­ش. برمی­گردد و آخرین قانونی که در حال حاضر جاری می­باشد قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1389 است. قانون حاضر نسبت به قوانین گذشته دارای تغییر و تحولاتی می­باشد. در قانون اخیر، مواد روان­گردان که تنها در قانون مبارزه با مواد روان­گردان (پسیکوتروپ) مصوب 1354 موادی را به خود اختصاص داده بود، به صراحت و با اصطلاح «روان­گردان صنعتی غیر دارویی» مورد توجه ویژه مقنن قرار گرفته است. همچنین در این قانون، از اعتیاد و به خصوص به مواد روان­گردان، با یک تغییر عمده نسبت به قوانین گذشته جرم­زدایی بر جرم­انگاری غلبه دارد، چرا که مجازات حبس از 91 روز تا 6 ماه از اقدامات نهایی قانون­گذار در برخورد با معتادین می­باشد و این بدان معناست که قانون مذکور درمان را برای معتادان اجباری کرده است. نکته حائز اهمیت دیگری که در این قانون، می­توان به آن اشاره نمود، توجه مخصوص قانون­گذار به اقدامات حمایتی، بازپروری، درمانی و مشارکت همگانی از طریق آموزش برای مبارزه با اعتیاد می­باشد و موفقیت در این راه، استمداد و کمک آحاد مردم و سازمان­های مردم نهادی و سایر ارگانها اعم از نیروی نظامی و انتظامی و . را می­طلبد.
واژگان کلیدی: جرایم مواد مخدرـ اعتیاد ـ استعمال مواد مخدرـ حقوق شهروندی- حقوق معتادین ـ سیاست تقنینی
 مقدمه
     در بررسی تاریخ جوامع و بشریت، کشور یا بشری را نمی­توان یافت که با مواد مخدر آشنا نبوده و با این معضل خانمان­سوز دست به گریبان نبوده باشد، به جرأت می­توان گفت که قدمت مواد مخدر با خلقت کرات و جوامع بشری و انسانها در یک زمان می­باشد و در واقع مواد مخدر همزاد با بشر در این جهان بوجود آمده است. مسئله مربوط به مواد مخدر تازگی نداشته و اثرات آن نیز همواره در سرنوشت انسانها مشهود می­باشد.
     میدانیم الکل (مشروبات الکلی) که یکی از مواد اعتیادآور و مسکر است قبل از بعثت پیامبر(ص) در بسیاری از سرزمین­ها از جمله حجاز مصرف می­شده و لذا آیات متعددی دربارۀ حرام بودن آن در قرآن کریم آمده که یکی از آن آیات که می­توان به آن اشاره نمود عبارت است از: «یَسئَلوُنَکَ عَنِ الخَمرِ و المَیسَرِ، قُل فیهِما اِسمٌ کَبیر».[1]
     با مداقه در آیات شریف قرآن کریم، آیه یا آیاتی که بطور صریح به موضوع استعمال تریاک و دیگر مواد مخدر و اعتیاد به آنها اشاره کند، وجود ندارد اما بیشتر مفسرین اهل تشیع و سنت، مواد مخدر را اسباب هلاک حرث و نسل محسوب کرده­اند.
     البته در روایاتی که از رسول خدا و ائمه معصومین(ع) نقل شده بر حرام بودن بنج که مُعَرَّبِ همان بنگ، یکی از فرآوردهای گیاه شاه­دانۀ هندی و حشیش است تأکید گردیده، چنانچه در روایتی از پیامبراکرم(ص) نقل شده که ایشان در مذمت بنگ فرموده­اند: «بریهود و نصاری سلام کنید ولی برکسی که بنگ استعمال می­کند، سلام نکنید.»[2]
     برخی فقها از روایات یاد شده استفاده حرمت کرده­اند و بدیهی است وقتی استعمال بنگ و حشیش حرام باشد، استعمال دیگر مواد مخدر هم به طریق اولی حرام خواهد بود.
امام خمینی (ره) نیز می­فرماید: «جلوگیری از خرید و فروش و پخش این طور مواد، بی­اشکال، لازم است از نظر شرع هم باید این کار بشود» و در جواب از سئوال فروش هروئین و فروش آن به معتاد یا غیر معتاد نوشتند: «جایز نیست و فرق نمی­کند».
     اعتیاد به مواد مخدر سنتی خود از بزرگترین معضلات کشورهای جهان بوده و این در حالی است که با پیشرفت علم و دانش بشریت نوع و شکل آن هم دستخوش تغییرات شده و به مواد مخدر صنعتی تبدیل گردیده و همین امر باعث شده که این جرم و ارکان متشکله آن، پیچیده­ترین و حادترین مشکلات را در عصر حاضر در سیاست جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی ایجاد نماید. که البته کشور ایران هم از این مقوله مستثنی نمی­باشد.
      کشور ایران به واسطه­ی همسایگی با دو کشور عمده تولید کننده به مواد مخدر در جهان، یعنی افغانستان و پاکستان، در یک منطقه جغرافیایی نامساعد قرار گرفته است، البته خود کشور ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی جزو کشورهای تولید کننده مواد مخدر در جهان به شمار می­رفت و به همین دلیل به اصطلاح مثلث طلایی در زمینه­ مواد مخدر معروف بود. یک ضلع این مثلث افغانستان، ضلع دیگر پاکستان و در نهایت ضلع سوم این مثلث ایران بود. اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی کشت مواد مخدر بطور کلی ممنوع اعلام شد و ایران از مثلث طلایی حذف شد.
     گسترش اعتیاد به مواد مخدر در جامعه ایران در دهه 1960 و فشاری که از طرف جامعه داخلی و مراجع بین­المللی به دولت وارد شد، دولت ایران را به اتخاذ سیاست جنایی شدیدتری در مقابل قاچاق مواد مخدر واداشت. این سیاست در طی زمان آهنگ یکنواختی نداشته است. دولت ابتدا برای نشان دادن شدت عمل خود مجازات اعدام را در سال 1338 وارد قلمرو مواد مخدر نمود و طی سال­های 1349 و 1359 این مجازات را در سطحی گسترده اجرا نمود. ولی از اوایل دهه 1370 رفته­رفته سیاست جنایی تقنینی خود را تعدیل نمود و از تعداد موارد مشمول مجازات اعدام کاست و نرمش­هایی را در مورد مجازات اعدام از خود نشان داد. این نرمش­ها عمدتاً از سیاست جنایی قضایی متاثر بوده است. مقاومتی که سیاست جنایی قضایی در عمل از خود نشان داد سیاست جنایی تقنینی را به نرمش واداشت. از جمله موارد تاثیرگذار سیاست جنایی قضایی می­توان به رویه قضایی و به خصوص نقش ارزنده دیوان عالی کشور، نقش نیروی انتظامی، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سرانجام دیدگاه مردم در مورد مجازات اعدام اشاره نمود.
     با تفحص در قوانین مدون کشور و تغییر رفتار قانون­گذار از طریق اصلاح قوانین مبارزه با مواد مخدر و برخورد با معتادین در زمینه­ی، جرم­انگاری، مجازاتها، ضمانت اجراها، پیشگیری و سایر مواضع، به نظر این تغییر رفتار حاصل توجه قانون­گذار به شرایط خاص زمانی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، و ظهور نوع جدید جرایم و. می­باشد.
 الف) بیان مسئله
      باپیشرفت جوامع انسانی به تبع آن جرایم ارتکابی نیز دستخوش تغییر وتحول می­گردند‏، به خصوص در بعضی جرایم آثار و تبعات آن بسیار مشهود می­باشد. یکی از آن جرایم، جرم اعتیاد و استعمال مواد مخدر می­باشد که در قرن حاضر بسیاری از کشورها را بر آن داشته که با تغییر در نوع سیاست تقنینی خود، این معضل اجتماعی را تا حدودی مهار نمایند. اعتیاد به مواد مخدر یکی از انواع جرایمی بوده و هست که با پیشرفت تکنولوژی شکل و نوع آن و حتی طرز استعمال آن نیز تغییر نموده، به گونه­ای که در عصر قدیم معتاد جهت استعمال مواد مخدر (سنتی) نیازمند استفاده از ابزار و آلات خاصی بود، اما امروزه با پیشرفت تکنولوژی شکل استعمال آن نیز متحول شده است، تا جائیکه یک فرد معتاد در کوتاهترین زمان و با کمترین وسایل به هدف خود می­رسد. نخستین کنوانسیون بین­المللی تریاک و تحدید تهیه آن به میزان نیازهای طبی در 23 ژانویه 1912 میلادی در لاهه هلند به امضاء 14 دولت، از جمله ایران رسید، طبق این کنوانسیون همکاریهای بین­المللی برای مبارزه با تریاک در قالب یک قرداد بین­المللی تنظیم گردید و از 34 دولت اروپایی و آمریکایی که در کنفرانس شرکت داشتند در خواست تایید و امضای قرارداد شد که اغلب آنها نپذیرفتند.
     ایران در خصوص مبارزه با مواد مخدر بیش از 90 سال سابقه قانون­گذاری دارد که اولین قانون مدون در زمینه مواد مخدر، قانون تحدید تریاک مصوب 12 ربیع الاول 1329 هجری قمری (1289 ه.ش.) است که به تصویب مجلس شورای ملی رسید و تدابیری در آن قانون اعمال شد و مقرر گردید که پس از 7 سال، استعمال تریاک جز به عنوان دارو ممنوع گردد ولی به دلیل مسائل سیاسی پیش آمده این قانون عملی نشد.
آنچه در این پژوهش بر آن می­باشیم بررسی حقوقی جرم اعتیاد به مواد مخدر با توجه به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر 1389 است که تلاش می­شود با دید نقادانه ضمن بررسی و کنکاش پیرامون سیر قانون­گذاری و تحولات تاریخی در خصوص جرم مورد نظر از بدو تدوین قوانین مبارزه با مواد مخدر تاکنون سیاست مقنن در زمینه پیش­بینی ضمانت اجرایی برای استعمال مواد مخدر از نوع صنعتی و ابهامات و نواقص آن را کشف و در حد توان با ارائه پیشنهادات و راهکارهای جدید گام مؤثری در جهت تکامل و بهبود این قوانین برداشته و با لحاظ گسترده­تر شدن انواع مواد مخدر و به تبع آن پیچیده­تر شدن جرم اعتیاد، زمینه کاربردی­تر شدن و همگام سازی و تطبیق قوانین مذکور با انواع مواد مخدر در حال تکامل را فراهم آوریم.
ب) سئوال­های تحقیق
    1ـ سیاست جنایی تقنینی ایران در زمینه جرم اعتیاد به مواد مخدر چیست؟
    2ـ آیا ضرورت جرم زدایی در حیطه اعتیاد به مواد مخدر وجود دارد؟
ج) فرضیه­های تحقیق
    1ـ به نظر می‌رسد سیاست حقوقی ایران با توجه به قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی سال 1389 مبتنی بر درمان است. 
   2ـ با توجه به نگاه بیمارگونه کشورهای اروپایی به معتادین، لذا ضرورت جرم­زدایی در ایران وجود دارد.
د) اهداف و کاربردهای تحقیق
   1ـ تبیین سیاست جنایی تقنینی ایران در زمینه جرم اعتیاد
   2ـ اصلاح قوانین
   3ـ تطبیق سیاست حقوقی ایران با مفاد کنوانسیون­های بین­المللی
ه) روش تحقیق
     این تحقیق کتابخانه­ای است و بر پایه توصیفی و تحلیلی است که به بررسی تحولات حقوقی جرم اعتیاد به مواد مخدر پرداخته است. تحقیق تحلیلی با هدف علت­یابی و تحلیل روابط بین پدیده­های مختلف انجام می­شود و در نهایت با تحلیل  و ارزیابی آنها پیشنهاد مناسب ارائه می­شود. در تحلیل محقق معمولاً به دنبال نقد موضوع تحقیق و کشف رابطه بین علت و معلول و رسیدن به پاسخ صحیح در تحلیل چرایی موضوع پژوهش می­باشد.
     روش گردآوری اطلاعات به شرح ذیل است :
     1ـ مطالعه کتابخانه­ای
     2ـ مراجعه به روزنامه­ها، مقالات، نشریات و مجلات حقوقی
     ابزار گردآوری نیز شامل: گردآوری منابع، فیش­برداری و نکته­برداری از آنها و استفاده از شبکه­های جهانی اینترنت و وب سایت­های حقوق در بررسی منابع و مقالات موجود می­باشد.
[1]ـ ای رسول خدا،ازتودربارۀ خمر(الکل)و قمار سئوال می کنند،بگودرآنها گناه کبیره است؛سورۀ بقره،آیه219.
[2]– اسعدی، سیدحسن، مواد مخدر و روان گردان در حقوق جنایی ملی و بین المللی،چاپ اول، نشر میزان، سال 1388، ص114.
تعداد صفحه :127
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

 serderehi@gmail.com